ධර්ම පුස්තක – Dhamma Books

If you wish to download the talks right click on download link and select “Save Link As” option

pic8
සමථ හා රූප කරමස්ථාන| Samatha Ha Roopa Karmasthana

 

pic8

සමබුදු පුජා වන්දනා බෝධි පුජා වන්දනා | Sambudu Puja Vandana , Bodhi Puja Vandana

 

For More Dharma Books visit ,

දිමුතු ප්‍රකාශකයෝ