බෙල්ලන්විල ධම්මානන්ද හිමි

බෙල්ලන්විල ධම්මානන්ද හිමියන් සමග පැවැත්වූ ධර්ම සාකච්චා

1. පංචස්කන්ධය – අභිධර්මය පටලවා නොගනිමු

2. චිත්තානුපස්සනා දේශනාව

3. පඹයා සහ රොබො

4. පරමාර්ථ

5. රූප සමුට්ඨාන​

6. රූපකර්මස්ථාන වඩන හැටි

7. සතිය හැදින්වීම​

8. අර්ථකථා-විසුද්ධි මාර්ගය

9. උදය වය

10. භංගානුපස්සනා

11. උපාදාන

12. නිරෝධානුපස්සනා

13. පටිච්චසමුත්පාදය

14. අරූපයේ රූප ඇත්ද

15. පාරමිතා

16. ආසන්න කර්මය හා චුති පටිසන්ධි

17. සම්මුතිය හා පරමාර්ථය

18. දුක්ඛ

19. පටිච්ච සමුත්පාදය හා නිවන

20. අනිච්චානුපස්සනා

අභිධර්ම සාකච්චාව

1. අභිධර්ම සාකච්චාව – හැදින්වීම

download

2. අභිධර්ම සාකච්චාව

download

3. අභිධර්ම සාකච්චාව

download

4. අභිධර්ම සාකච්චාව

download

5. අභිධර්ම සාකච්චාව

download